Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 • Sunday Solar : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eggerspad 4, 3813SJ Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87717336.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sunday Solar een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 •  Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 •  Partijen: Sunday Solar en de Klant gezamenlijk.
 •  Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Sunday Solar zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten, eventueel inclusief het verrichten van Installatiewerkzaamheden.
 • Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Sunday Solar en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sunday Solar en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die middels de webwinkel van Sunday Solar of naar aanleiding van een op de website van Sunday Solar doorlopen dak scan wordt gesloten. Een Overeenkomst is dus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Sunday Solar geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Sunday Solar op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 • Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Sunday Solar te leveren en eventueel te installeren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, zonnepanelen, omvormers, optimizers en laadpalen.
 •  Installatiewerkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Sunday Solar uit te voeren installatiewerkzaamheden.
 •  Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


Artikel 2. Algemene bepalingen

 •  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sunday Solar en iedere Overeenkomst.
 •  De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 •  Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 •  Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 •  Elk aanbod van Sunday Solar (waaronder het aanbod in zijn webwinkel en zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Sunday Solar kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog door Sunday Solar worden herroepen.
 •  Aan een aanbod van Sunday Solar dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Sunday Solar dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 •  De door Sunday Solar te verrichten schouw ten aanzien van te leveren zonnepanelen, ongeacht of deze op afstand dan wel op locatie wordt uitgevoerd, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. De Klant is er vóór het aangaan van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor te onderzoeken of het draagvermogen van de (dak)constructie geschikt is voor de Producten en de eventuele verrichting van Installatiewerkzaamheden.
 •  Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Sunday Solar op de daartoe door Sunday Solar aangewezen wijze is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Sunday Solar, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sunday Solar anders aangeeft.
 •  Ten aanzien van door Sunday Solar te verrichten Installatiewerkzaamheden met betrekking tot zonnepanelen dient de Klant eigenaar te zijn van het pand waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Sunday Solar is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant geen eigenaar is van het pand, tenzij de eigenaar van het pand uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Sunday Solar verklaart dat hij instemt met de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zodanige ontbinding plaatsvindt, is de Klant aansprakelijk voor de schade die Sunday Solar ten gevolge van de ontbinding lijdt.
 •  Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 4. Inhoud en omvang van de overeenkomst
De Overeenkomst omvat uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk, zoals in de door de Klant aanvaarde offerte of de orderbevestiging, zijn vastgelegd. Sunday Solar is nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. In het bijzonder geldt dat Sunday Solar geen dak doorvoer en graafwerkzaamheden uitvoert, evenmin als het verzwaren van meterkasten en de hoofdzekering en wijzigingen anders dan voorzien in de toepasselijke legplannen.


Artikel 5. Recht van ontbinding bij overeenkomst op afstand

 • Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 •  De Consument komt het recht van ontbinding niet toe:
  •  in geval van de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  •  na afronding van de Installatiewerkzaamheden, mits:
  •  de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  •  de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Sunday Solar de Overeenkomst op Afstand is nagekomen.
 •  Het verrichten van Installatiewerkzaamheden binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1 geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 •  Indien de Consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding vanaf het moment van aanvang van de Installatiewerkzaamheden is de Consument aan Sunday Solar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst op Afstand. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Sunday Solar moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Installatiewerkzaamheden dat is uitgevoerd.
 •  De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Sunday Solar aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Sunday Solar. Zo spoedig mogelijk nadat Sunday Solar in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Sunday Solar de ontbinding per e-mail bevestigen.
 • Indien de Producten reeds aan de Consument zijn geleverd voordat de bedenktijd als bedoeld in lid 1 is verstreken, dient de Consument gedurende die bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de terug te leveren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 •  Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt en de Producten reeds aan de Consument zijn geleverd, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sunday Solar terugleveren. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand heeft ontbonden. De kosten van teruglevering van de Producten komen voor rekening van de Consument. Teruglevering dient te geschieden op de uitdrukkelijk door Sunday Solar aangegeven wijze, tenzij de Producten met de gewone pakketpost aan de Consument zijn geleverd, in welk geval de Consument voor teruglevering op overeenkomstige wijze mag kiezen.
 •  De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 7. Sunday Solar is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling.
 •  Sunday Solar zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Sunday Solar zijn terugontvangen dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.


Artikel 6. Termijnen

 •  Sunday Solar spant zich in de eventueel overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Sunday Solar treedt niet eerder in dan nadat de Klant Sunday Solar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Sunday Solar na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 •  Indien Sunday Solar voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Sunday Solar gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 •  Verzuim van Sunday Solar biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 •  In geval uitvoering of afronding van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt op de daartoe overeengekomen datum, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie met betrekking tot eventueel verlies van opbrengst in verband met het gebruik van de Producten.


Artikel 7. Verplichtingen van de klant in het algemeen

 •  De Klant dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Sunday Solar aangewezen wijze, aan Sunday Solar te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door hem aan Sunday Solar verstrekte informatie. Sunday Solar is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 •  Voorts dient de Klant Sunday Solar steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Sunday Solar zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 8. Uitvoering van installatiewerkzaamheden

 • De Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Voorts dient de Klant er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • de ruimte waar de Installatiewerkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en de Installatiewerkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
  •  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door Sunday Solar tewerkgestelde personen;
  •  de door Sunday Solar tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
  •  alle in redelijkheid van de Klant te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
  •  indien een vergunning noodzakelijk is, de Klant daarover uiterlijk op de datum van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden beschikt. De kosten verbonden aan de aanvraag en verkrijging van de vergunning, komen te allen tijde voor rekening van de Klant.
 •  Sunday Solar is gerechtigd de Installatiewerkzaamheden te staken indien:
  •  de veiligheid van de door Sunday Solar tewerkgestelde personen in het geding is, bijvoorbeeld in verband met constructieproblemen of weersinvloeden;
  •  de locatie van uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet goed bereikbaar is;
  •  ten aanzien van te leveren zonnepanelen, de dakpannen, dakconstructie of staat van het dak daarvoor niet geschikt is;
  •  asbest of een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 •  Indien de (verdere) uitvoering van de Installatiewerkzaamheden niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Klant Sunday Solar onjuiste informatie heeft verstrekt dan wel relevante informatie niet heeft doorgegeven, behoudt Sunday Solar zich het recht voor om de kosten die Sunday Solar tot dan toe heeft gemaakt aan de Klant in rekening te brengen. Deze kosten kan Sunday Solar verrekenen met de eventuele aanbetaling die de Klant heeft verricht.
 •  Het leg plan in de offerte is leidend voor de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden. Mocht het leg plan op de dag van de installatie aangepast moeten worden, dan kan dat uitsluitend met voorafgaande instemming van Sunday Solar.


Artikel 9. Losse verkoop van producten

 •  Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst aansluitend door of namens Sunday Solar worden geïnstalleerd.
 •  Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 •  Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 •  Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Sunday Solar in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten te voldoen.
 •  Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Sunday Solar, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele verzendkosten.
 •  Indien Sunday Solar bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Klant zijn afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Klant indien opslag op locatie van Sunday Solar geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Sunday Solar vastgesteld.


Artikel 10. Oplevering van installatiewerkzaamheden en klachten

 •  Op het moment dat door Sunday Solar aan de Klant wordt meegedeeld dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Installatiewerkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 •  Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 •  Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Klant.
 •  Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Klant redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 •  Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Sunday Solar te worden ingediend.
 •  Bij schade van eigendom van de Klant (aan bijvoorbeeld muren of vloeren) moet de Klant dit, voorzien van foto’s van de schade, binnen 12 uur na oplevering van de Installatiewerkzaamheden bij Sunday Solar melden.
 •  Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de oplevering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor Sunday Solar uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 •  Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan Sunday Solar bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 •  In geval van een consumentenkoop waarbij Producten in het kader van dezelfde Overeenkomst door Sunday Solar worden geïnstalleerd, prevaleert het bepaalde in artikel 11.2 boven het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.


Artikel 11. Onderzoek en klachten ten aanzien van producten

 •  In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 9, dient de Klant op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Sunday Solar en dient hij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Klant een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Klant redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Klant daarvan binnen vijf dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Sunday Solar.
 •  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Sunday Solar.
 •  Indien de Klant niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid bij de (op)levering door de Klant uitdrukkelijk is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor Sunday Solar uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort. Opleveringsverklaringen kunnen slechts worden ondertekend door de eigenaar van het betreffende pand, tenzij de ondertekenaar door de betreffende eigenaar is gemachtigd om deze verklaring namens de eigenaar te doen.
 •  Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot tijdige betaling aan Sunday Solar bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.


Artikel 12. Garantie en conformiteit

 •  De Klant maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door Sunday Solar, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Sunday Solar kunnen doen gelden (conformiteit).
 •  Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Sunday Solar of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Sunday Solar, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde door de Klant zelf of in zijn opdracht door een derde (waaronder mede begrepen reparaties) die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Sunday Solar zijn uitgevoerd.
 •  De Klant kan uitsluitend een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Sunday Solar volledig is nagekomen.
 •  Herstel dan wel vervanging in het kader van garantie of non-conformiteit geldt voor Sunday Solar als volledige schadeloosstelling. De aansprakelijkheid van Sunday Solar ter zake het eventueel niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van garantie of non-conformiteit jegens de Klant is beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, voor zover deze kosten redelijk zijn. De Klant zal derden evenwel niet eerder opdracht geven tot herstel of vervanging dan nadat de Klant Sunday Solar Schriftelijk in gebreke heeft gesteld ter zake de nakoming van zijn garantieverplichtingen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Sunday Solar zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming van de garantieverplichtingen ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.


Artikel 13. Overmacht

 • Sunday Solar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Sunday Solar geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 • In geval van overmacht geschiedt nakoming zodra de overmachtssituatie voorbij is. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Indien Sunday Solar bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Sunday Solar gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 • Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 •  Sunday Solar is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Sunday Solar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Sunday Solar in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 • Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sunday Solar gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 •  De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sunday Solar uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 •  De Klant is verplicht de schade die Sunday Solar ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 •  Indien Sunday Solar de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.


Artikel 15. Prijzen, verzendkosten & betalingen

 •  Het aanbod van Sunday Solar vermeldt naast de prijs of eventuele verzendkosten aan de Klant worden doorberekend.
 •  Alle door Sunday Solar vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen inclusief btw vermeldt.
 •  Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Sunday Solar bekend waren op het moment dat Sunday Solar deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van lonen of inkoopprijzen, en waarop Sunday Solar redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Sunday Solar gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Sunday Solar alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 •  Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is Sunday Solar gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Sunday Solar een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 •  Sunday Solar is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Sunday Solar is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is Sunday Solar in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 •  Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Sunday Solar aangewezen wijze en binnen de door Sunday Solar vermelde termijn dan wel op het door Sunday Solar aangegeven moment.
 •  Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 •  Sunday Solar is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 •  Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 •  Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 •  Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.


Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 •  Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sunday Solar, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 10, 11 en 12, is Sunday Solar na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 •  De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door Klant verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Sunday Solar kan worden toegerekend.
 •  Mocht ten aanzien van geleverde zonnepanelen om wat voor reden dan ook sprake blijken te zijn van het niet of niet volledig functioneren daarvan, dan maakt de Klant geen aanspraak op compensatie van het verlies in opbrengst.
 •  Sunday Solar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in belasting- en/of energiewetgeving waardoor de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem, lager wordt dan op het moment van het aangaan van de Overeenkomst werd verwacht.
 •  Sunday Solar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Sunday Solar is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Sunday Solar in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  •  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  •  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sunday Solar aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sunday Solar toegerekend kunnen worden;
  •  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 •  Mocht Sunday Solar ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Sunday Solar te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Sunday Solar hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Sunday Solar ter zake vervalt.
 •  De aansprakelijkheid van Sunday Solar is beperkt tot ten hoogste herstel van de Installatiewerkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Sunday Solar betrekking heeft. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Sunday Solar beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sunday Solar betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sunday Solar nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Sunday Solar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sunday Solar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 •  In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Sunday Solar bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 •  De Klant vrijwaart Sunday Solar van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Sunday Solar toerekenbaar is.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sunday Solar.


Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 •  Alle door Sunday Solar geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 •  Het is de Klant, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 •  Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Sunday Solar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 •  De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Sunday Solar of de door Sunday Solar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Sunday Solar is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 •  Indien Sunday Solar geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Klant gehouden de nieuwgevormde zaken aan Sunday Solar te verpanden.
 •  Als de Klant, nadat de Producten door Sunday Solar aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.


Artikel 18. Algemeen klachtbeleid

 •  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 11, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, mondeling te worden ingediend bij Sunday Solar.
 •  Bij Sunday Solar ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 •  Indien een klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).


Artikel 19. Slotbepalingen

 • Sunday Solar is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 •  Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 •  Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 •  Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Sunday Solar een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Sunday Solar Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Heeft u geen antwoord op uw vragen gevonden?

Mocht je nog andere vragen hebben waar je graag antwoord op wilt, neem dan vooral contact met ons op!